Algemene Reisvoorwaarden

             Algemene Reisvoorwaarden       2020
 De Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten voorziet in de omzetting van richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 en van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van richtlijn 90/314/EEG van de Raad. Deze vervangt de verouderde reiscontractenwet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling die tot stand kwam voor er sprake was van internet en mobiele telefonie.
  Het garantiefonds reizen      https://www.gfg.be/nl/voorwaarden/begripsomschrijving/

Omwille van de aanhoudende terreurdreiging in het land, blijven alle niet-essentiële reizen  afgeraden.Belgen die zich absoluut ter plaatse moeten begeven, worden ten zeerste aangeraden een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen en zich in te schrijven  via
                                    https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

                                      

Artikel 1-Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juili 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van  21 november 2017 
  Deze teksten in het cursief gedrukt, betreffen welbepaalde en specifieke regelingen van de reisorganisator, verantwoordelijk voor deze uitgave en hebben een bindend karakter.

Artikel 2-Promotie en aanbod

 A    De gegevens in deze reis website  binden de reisorganisator of de bemiddelaar die de website  heeft uitgegeven, tenzij:

 • Wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
 • Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

B     De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
C    Tunisiatours kan soms, op bepaalde momenten, last minute-promoties voeren. 
Wij wensen ons cliënteel te verwittigen dat dergelijke promoties geen enkel retroactief effect kunnen hebben op dossiers die    voorheen werden geopend en ,volledig of gedeeltelijk werden afgesloten.
De betrokken klanten kunnen in geen enkel geval een beroep doen op enige terugbetaling van het vastgestelde prijsverschil. 
D    Het aanbod in de website  geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3-Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

 De reisorganisator en/of bemiddelaar zijn verplicht:

A.      Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reiziger schriftelijk mede te delen:
a  De algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van de gezondheidszorgen die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, op dat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
b  Informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering.
B.      Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum de volgende inlichtingenschriftelijk aan de reiziger te verstrekken:
a Dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
b Naam, adres, telefoon en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;.
c  Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijd gesloten contract.

Artikel 4-Informatie vanwege de reiziger

 •  De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5-Tot stand komen van het contract

 • Bij het boeken van de reis zijn de bemiddelaar of organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen, conform de wet.
 • Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 • Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6-Prijs van de reis

De prijzen in onze website zijn steeds per persoon en bevatten het volgende:

A. Vlucht alleen (flight only)  of  boot ticket  zonder andere prestaties

 • Het transport heen en terug, overeenkomstig de specificaties van het vlucht programma en het bagagevervoer dat 23 kg per persoon mag omvatten (1 reiskoffer 23 kg + 1 handbagage 8 kg).
 • Het boot transport heen en terug, overeenkomstig de specificaties van het  programma van  zeereis en het bagagevervoer   per persoon basis  op condities van scheepvaartmaatschappij

B. Reis (vluchten+verblijf+ transferten  of vluchten +auto of  vluchten+rondreis  )

 • Het transpeort  heen en terug, overeenkomstigdespecificatiesvan het vluchtprogrammaen het bagagevervoerdat  chartervlucht (15 kg perpersoon mag omvatten(1reiskoffer 15 kg + 1 handbagage 4 kg). Lijnvlucht (23 kg perpersoon mag omvatten(1reiskoffer 23 kg + 1 handbagage 8 kg).
 • Het verblijf  in het hotelmet demaaltijden zoalsin hetprogramma voorzien:
 • Logies en Ontbijt: overnachting met ontbijt; Half Pension: logies, avondmaal en ontbijt; Vol Pension: logies middagmaal, avondmaal en ontbijt; All Inclusive: logies, middagmaal, avondmaal, ontbijt en dranken inbegrepen in “allinclusiebegrip” van het hotel.
  Opgelet:  formule Vol Pension en All Inclusive begint met de eerste maaltijd na aankomst en eindigt met het ontbijt van de dag
     van de terugreis.
 •  Het vervoer tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats en terug naar de luchthaven.
 • De facultatieve annulatieverzekering en/of bijstandsverzekering (voorwaarden volgens de MAPFRE of V.A.B  )
 • De B.T.W op basis van de gekende aanslagvoeten- de Luchthaventaksen van Brussel en Tunesië

Opgelet: kosten voor reispas, visum, reisen bijstandsverzekering, verblijftax , dranken en maaltijden niet inbegrepen in prijsreis en alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid stand, kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van slechte weersomstandigheden of verkeersprobleemen, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregeling, vlucht of reis-routes of transportmiddel zijn niet inbegrepen. (Deze lijst is niet beperkten TUNISIATOURS neemt geen enkel verantwoordelijkheidopzich voor gebeurtenissen te wijten aan overmachtofheerkracht).

C.  De in het contract.Overeengekomen prijs is vast enalle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoudvaneen kennelijke materiële vergissing.

D.  (Optie) De in het contractovereengekomen prijs kantot en met 21kalenderdagendieaande datum van hetvertrekvoorafgaan, naar bovenofnaar onder worden herzien, voor zoverdeherzieninghetgevolgis vaneen wijzigingin:

 •  de op de reis toegepaste wisselkoersen en /of
 •  de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 •  de  voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

 

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.In dit geval heeft de reiziger recht oponmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis €, data an herziening onderhevig is.

 

E.  De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de     andere diensten in het buitenland  die op 15/06/19 gelden; daarnaast op de tarieven  voor het vervoer   die op 15/06/19 bekend waren, en in het bijzonder op de brand-stofprijzen    voor het vervoer  per chartervlucht en lijnvlucht, getekend over de gemiddelde van de  maand  Juni   2019

Artikel 7-Betaling van de reissom

 A.      Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon en per persoon, een voorschot van 30% van de totale reissom ,voor reis  '' a la carte ''  50% als voorschot, met een minimum van 300 €.

 •  Opgelet : voor de enige vluchten of enig zeevervoer zonder andere prestaties, totale reissom wordt  is vereist

B.      Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten worden bezorgd.

C.      Boekt de reiziger minder dan 1 maan voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Optie 1 : Bij reservatie vie website  Tunisiatours 
Specifieke voorwaarden  bij de wijze van reservatie,betalingsmodaliteiten,manier van afhandeling,bezorging van de documenten 

 1   Voorschot en betaling van het saldo 
Een reservatie wordt pas als definitief beschouwd na volledige betaling door de klant van het gefactureerde bedrag. Het gepersonaliseerde en eenmalige document dat door TUNISIATOURS aan de klant wordt bezorgd per elektronische post (e-mail) nadat de factuur werd voldaan, geldt als betalingsbewijs. 

 • Aankoop via de website: bij een aankoop online moet het volledige gefactureerde bedrag van de reis worden betaald via ons beveiligde betalingssysteem PAYPAL.
 • Aankoop buiten de website: per telefoon
  - Voor bestellingen 30 dagen vóór de vertrekdatum, moet bij de inschrijving de volledige kostprijs van de reis worden betaald.
  - Bij bestellingen 31 dagen of meer vóór de vertrekdatum, wordt bij de inschrijving voor een standaardreis een voorschot gevraagd van minstens 30% van de totale kostprijs en van 50% voor een verblijf ‘à la carte’.
 • In alle gevallen moet het saldo betaald worden ten laatste 30 dagen vóór de vertrekdatum.

Opgelet: indien de aangehaalde betalingen niet voldaan zijn binnen de 24 uren volgend op de datum van inschrijving, dan wordt deze betalingsachterstand door Tunisiatours beschouwd als een impliciete annulatie.
Als de klant het saldo van de reiskosten niet heeft betaald op de overeengekomen datum, dan geldt dit als annulatie van zijn reis en kan hij op generlei wijze voordeel halen uit deze annulatie. De annulatiekosten zullen in rekening worden gebracht, conform artikel 13 – Ontbinding door de reiziger van de huidige verkoopsvoorwaarden.
Opgelet: worden niet beschouwd als geldige betaling:

 • De vermelding van een bankkaartnummer, zolang er geen akkoord is vanwege het Autorisatiecentrum Betalingen en zolang de rekening van Tunisiatours niet werd gecrediteerd met het verschuldigde bedrag.
 • De voorlegging van een overschrijvingsformulier zonder bevestiging door de bank dat het volledige bedrag werd overgeschreven op de bankrekening van Tunisiatours.

Gelieve te noteren dat voor alle aankopen buiten de website, zowel de voorschotten als de saldo’s van de facturen moeten betaald zijn binnen de 24 uren na de uiterste betaaldatum.
Als een bankkaartnummer werd opgegeven als waarborg voor de betaling door de klant, zal dit nummer aangesproken worden om het verschuldigde bedrag te innen als de betaling door de klant niet gebeurde binnen de voorziene termijn.
Pas na ontvangst van de volledige betaling van de reis kan er een bevestiging worden verstuurd van hetzij een basisreservatie, hetzij een complementaire reservatie.
Overigens is ieder reservatiedossier pas officieel op het ogenblik dat het volledige reisbedrag werd overgeschreven op de bankrekening van Tunisiatours.
In alle gevallen dat de klant het saldo van de reiskosten niet heeft betaald op de overeengekomen datum, beschouwt TUNISIATOURS dit als een annulatie van de reis. TUNISIATOURS kan op dat ogenblik het contract ontbinden, conform de voorzieningen van artikel 13 van de verkoopsvoorwaarden (Ontbinding door de reiziger van de huidige verkoopsvoorwaarden).
Gelieve ook te noteren dat, afhankelijk van het soort reis dat men kiest, sommige reizen pas kunnen doorgaan mits een minimum aantal deelnemers. Alle nodige bijzonderheden hieromtrent worden meegedeeld op het ogenblik van de inschrijving door de groepsverantwoordelijke of door het reisagentschap dat de verkoop regelt. De bevestiging dat de reis doorgaat wordt gegeven ten laatste 30 dagen vóór de vertrekdatum.

2   Betalingsmodaliteiten
Betalingsmodaliteiten vóór het vertrek:

 • Aankoop via de website: PAYPALSYSTEEM
  - De klant kan betalen met bankkaart (Visa, Mastercard …) via de website www.tunisiatours.com op de pagina voor de betalingen via een beveiligde verbinding
 • Aankoop buiten of op  de website:
  -Met bankoverschrijving op de rekening van Tunisiatours mits betaling binnen de 24 uren na de uiterste betaaldatum.

Na het vertrek: noodzaak of hoogdringendheid

 • Telefonisch door de nodige gegevens van uw bankkaart door te geven en onder voorbehoud van goedkeuring van de bank.
 • Met bankoverschrijving mits betaling binnen de 24 uren na de uiterste betaaldatum. 

Basisreservaties en/of complementaire bestellingen worden pas bevestigd na betaling van het volledige reisbedrag.

 3    Soorten reservatie
Reservaties kunnen gebeuren op volgende manieren:

 Reservaties zijn alleen geldig mits aan volgende vereisten is voldaan:

 • Voorleggen van geldige betaalmiddelen
 • Minstens 18 jaar oud zijn; woonachtig zijn in België, eventueel in Frankrijk, Nederland of Luxemburg; juridisch bevoegd zijn om contracten af te sluiten en te beantwoorden aan de hier gestelde vereisten
 • Voorleggen van geldige personalia zoals mailadres (verplicht), faxnummer, gsm-nummer (verplicht), postadres,

4    Bezorging van reisdocumenten en van de factuur
Ingevolge ons algemeen reglement en om de reservatie te kunnen bevestigen, zullen er één of meerdere e-mails worden gestuurd met o.a. de bevestiging van de reservatie, reisdocumenten, de elektronische factuur, op het mailadres dat ons werd bezorgd op het ogenblik van de reservatie. De klant dient deze documenten zelf af te drukken bij ontvangst ervan in zijn mailbox.
Meestal bestaan de reisdocumenten uit volgende stukken:

 • Het elektronische vliegtuigticket dat kan worden opgevraagd bij het inchecken
 • Een reservatiebewijs (voucher), met alle details van uw verblijf, af te leveren aan de receptie van het hotel
 • Een reservatiebewijs (voucher) voor het vervoer van en naar de luchthaven van uw bestemming, af te leveren aan onze plaatselijke agent
 • Eén of meer complementaire reservatiebewijzen (vouchers) voor eventuele bijkomende opties
 • Een document met alle nodige informatie omtrent de plaatselijke vertegenwoordiger van ons reisagentschap

Gelieve goed te noteren: voor iedere andere soort van reservatie of voor iedere bijkomende optie die u hebt genomen (Wellnes-arrangementen, autohuur, …), worden samen met de bevestigingsmail de nodige vouchers meegestuurd. Deze moeten worden afgedrukt zodat ze kunnen worden afgeleverd op het ogenblik dat van deze opties gebruik wordt gemaakt.
-Indien u 5 dagen vóór het vertrek (behalve voor last minute reservaties) nog steeds geen reisdocumenten hebt ontvangen, dan moet u ons hiervan meteen op de hoogte brengen zodat wij de documenten alsnog kunnen bezorgen via elektronische weg.
-Noteer ook dat, ingeval van een laattijdige reservatie, de dag vóór het vertrek, de documenten uitzonderlijk kunnen worden bezorgd op de luchthaven en dit uitsluitend op de luchthaven van Zaventem.
-Overigens dient men er rekening mee te houden dat voor charter- of speciale vluchten, de vertrekuren kunnen worden gewijzigd. Tunisiatours zal in dat geval de klant op de hoogte brengen via de door hem meegedeelde communicatiemiddelen (gsm, e-mail). Het is dus aangewezen om tot aan het vertrek, geregeld uw mailbox te consulteren, zelfs al hebt u de reisdocumenten al ontvangen.
- Indien de klant foute gegevens heeft bezorgd aan Tunisiatours waardoor de reisdocumenten niet tijdig werden bezorgd of waardoor belangrijke informatie omtrent het verloop van reis niet zijn toegekomen, wijst Tunisiatours iedere verantwoordelijkheid af voor het slechte verloop of de eventuele annulatie van de reis.

Optie 2 : Reservatie via uw eigen reisagentschap
Specifieke voorwaarden bij de wijze van reservatie, betalingsmodaliteiten, manier van afhandeling, bezorging van de documenten

 • Behalve wanneer er met het reisagentschap speciale regelingen werden overeengekomen, betaalt de klant per persoon, op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon, een voorschot van minstens 30% van de totale kostprijs van een standaardreis en van minstens 50% voor een verblijf ‘à la carte’.
 • Opgelet: Als het alleen gaat om vluchten of om maritieme afvaarten, zonder enige andere prestaties, dan moet het volledige bedrag van het ticket worden betaald.
 • Behalve wanneer een andere regeling wordt vermeld op de bestelbon van het reisagentschap, betaalt de reiziger het saldo ten laatste één maand vóór de vertrekdatum, uiteraard op voorwaarde dat hij vooraf of tegelijkertijd de geschreven bevestiging ontving voor de bestelde reis en wetende dat de reisdocumenten pas zullen worden bezorgd nadat het volledige bedrag van de reis werd voldaan
 • Als de reservatie gebeurt op minder dan één maand voor de vertrekdatum, dan moet het volledige bedrag voor de reis onmiddellijk worden betaald.

 1b   Voorschot en betaling van het saldo
Een reservatie kan pas bevestigd worden na volledige betaling door de klant, via zijn reisagentschap, van het factuurbedrag. De administratieve formaliteiten en de reisdocumenten, nodig voor het aanmaken van het dossier, zullen dan bezorgd worden aan het reisagentschap

 • Aankoop via uw reisagentschap:
  - Voor iedere bestelling op 31 dagen of minder van de vertrekdatum, moet het volledige bedrag voor de reis bij inschrijving worden voldaan.
  - Op meer dan 31 dagen van de vertrekdatum wordt een voorschot gevraagd van minstens 30% van de totale kostprijs van de standaardreis en van minstens 50% voor een verblijf ‘à la carte’.
  Het saldo moet alleszins worden voldaan ten laatste 30 dagen vóór de vertrekdatum

Als de klant (reisagentschap) het saldo van de reiskosten niet heeft betaald op de overeengekomen datum, dan geldt dit als annulatie van zijn reis en kan hij op generlei wijze voordeel halen uit deze annulatie. De annulatiekosten zullen in rekening worden gebracht, conform artikel 13 – Ontbinding door de reiziger van de huidige verkoopsvoorwaarden.
Wordt niet beschouwd als geldige betaling van het verschuldigde bedrag: de voorlegging van een overschrijvingsformulier zonder bevestiging door de bank dat het volledige bedrag werd overgeschreven op de bankrekening van Tunisiatours.
Zeer belangrijk: zowel de voorschotten als de saldo’s van de facturen moeten geregeld zijn binnen de 24 uren (1 werkdag) na de uiterste betaaldatum.
In alle gevallen dat de klant het saldo van de reiskosten niet heeft betaald op de overeengekomen datum, beschouwt Tunisiatours dit als een annulatie van de reis. Tunisiatours kan op dat ogenblik het contract ontbinden, conform de voorzieningen van artikel 13 van de verkoopsvoorwaarden (Ontbinding door de reiziger van de huidige verkoopsvoorwaarden).
Belangrijk: gelieve te noteren dat sommige reizen pas kunnen doorgaan mits er een minimum aantal deelnemers. Alle nodige bijzonderheden hieromtrent worden meegedeeld op het ogenblik van de inschrijving aan de groepsverantwoordelijke of aan het reisagentschap dat de verkoop regelt. De afspraak is dat Tunisiatours de betrokken reis al of niet bevestigt ten laatste 21 dagen vóór de vertrekdatum.

2b   Betalingsmodaliteiten
Betalingsmodaliteiten vóór het vertrek:

 • Aankoop via uw reisagentschap
  - Per overschrijving … verstrekt door het betrokken reisagentschap
  - Via een Europese bankdomiciliëring, op voorwaarde dat het betrokken reisagentschap het nodige heeft gedaan voor de toepassing van deze procedure

Na het vertrek: enkel in geval van noodzaak of hoogdringendheid
Door middel van uw reisagentschap: telefonisch, gevolgd door een bevestigingsmail
– Het agentschap gebruikt in principe de snelste betaalwijze.
Nog steeds voor de aankopen via een reisagentschap: noteer dat zowel voorschotten als saldo’s binnen de 24 uren na de uiterste betaaldatum op de bankrekening van Tunisiatours moeten staan

 3b  Wijze van reservatie
De aanvragen tot reservatie worden gedaan als volgt:

Om een reservatie te doen, volgt het betrokken reisagentschap alle contractuele en gebruikelijke procedures om het dossier van de potentiële klant aan te maken

4b Bezorging van de contractuele administratieve en reisdocumenten 
Naargelang van de toegestane termijnen, ontvangt het reisagentschap automatisch alle stukken van het reservatiedossier. Het agentschap deelt aan Tunisiatours wel de nodige gegevens mee van de klant, met name zijn gsm-nummer en zijn mailadres
Ter informatie: de reisdocumenten bestaan meestal uit volgende stukken:

 • Het elektronische vliegtuigticket dat kan worden opgevraagd bij het inchecken
 • Een reservatiebewijs (voucher), met alle details van uw verblijf, af te leveren aan de receptie van het hotel
 • Een reservatiebewijs (voucher) voor het vervoer van en naar de luchthaven van uw bestemming, af te leveren aan onze plaatselijke agent
 • Eén of meer complementaire reservatiebewijzen (vouchers) voor eventuele bijkomende opties
 • Een document met alle nodige informatie omtrent de plaatselijke vertegenwoordiger van ons reisagentschap

Gelieve goed te noteren:  Voor iedere andere soort van reservatie of voor iedere bijkomende optie die werd besteld (Wellnes-arrangementen, autohuur, …), worden samen met de bevestigingsmail de nodige vouchers verstuurd naar het reisagentschap. Het agentschap verwittigt de klant dat deze vouchers moeten worden afgeleverd op het ogenblik dat van de opties gebruik wordt gemaakt.
Indien u 5 dagen vóór het vertrek nog steeds geen reisdocumenten hebt ontvangen, dan moet het reisagentschap ons hiervan meteen op de hoogte brengen zodat wij de documenten alsnog kunnen bezorgen via elektronische weg.
Noteer ook dat, ingeval van een laattijdige reservatie, de dag vóór het vertrek, de documenten uitzonderlijk kunnen worden bezorgd op de luchthaven en dit uitsluitend op de luchthaven van Zaventem.
Overigens dient men er rekening mee te houden dat voor charter- of speciale vluchten, de vertrekuren kunnen worden gewijzigd. Tunisiatours zal in dat geval het reisagentschap én de klant op de hoogte brengen per MAIL. Het is daarom aangewezen om tot aan het vertrek geregeld uw mailbox te consulteren, zelfs al heeft het reisagentschap de reisdocumenten al ontvangen en doorgestuurd naar de klant.
Indien het reisagentschap foute gegevens van de klant heeft bezorgd aan Tunisiatours waardoor de reisdocumenten niet tijdig werden bezorgd of waardoor belangrijke informatie omtrent het verloop van reis niet zijn toegekomen, wijst Tunisiatours iedere verantwoordelijkheid af voor het slechte verloop of de eventuele annulatie van de reis.

Artikel 8-Overdraagbaarheid van de boeking

 A.      De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
B.      De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. Deze kosten bedragen (per persoon):

 • Tot 8 weken (56 dagen) voor afreis: 20% van de totale reissom
 • Tussen 55 dagen en 3 weken (21 dagen) voor afreis: 40% van de totale reissom
 • Tussen 20 dagen en 11 dagen voor afreis: 60% van de totale reissom
 • Tussen 10 dagen en 5 dagen voor afreis: 80% van de totale reissom
 • Tussen 4 dagen en 1 uur voor afreis: 100% van de totale reissom

Artikel 9-Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Deze kosten bedragen (per persoon):
A.     Wijziging van taal van reisdocumenten / volgens beschikbaarheid kamertype en formule / categorie huurwagen:

 • Tot 8 weken (56 dagen) voor afreis: 25€
 • Tussen 55 dagen en 3 weken (21 dagen) voor afreis: 50€
 • Tussen 20 dagen en 11 dagen voor afreis: 200 €
 • Tussen 10 dagen en 1 uur voor afreis: 100% van de totale reissom

B. Wijziging van hotel / bestemming (regio) / vertrek en/of retourdatum/naam van  reiziger:

 • Tot 8 weken (56 dagen) voor afreis: 20% van de totale reissom
 • Tussen 55 dagen en 3 weken (21 dagen) voor afreis: 40% van de totale reissom
 • Tussen 20 dagen en 11 dagen voor afreis:: 80% van de totale reissom
 • Tussen 10 dagen en 1 uur voor afreis: 100% van de totale reissom

 C .Vlucht alleen (flight only)  of  boot ticket  zonder andere prestaties

 • Wijziging tussen reservatiedatum en dag van  vertrek: 100% van de totale reiskosten

Artikel 10-Wijziging door de reisorganisator voor afreis

A.   Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
B   De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
C.  Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
D.  Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11-Verbreking door de reisorganisator voor afreis

A.    Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

 • Ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. Zo de reis, die ter vervanging wordt aangeboden, van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 • Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

B.   De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

 • De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
 • De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12-Geheel of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 A   Indien tijdens de reis blijkt, dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
B.  Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten beloop van dit verschil.
C  Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke reden niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13-Verbreking door de reiziger

 • De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
 • De annulatie van een georganiseerde reis moet door de reiziger of door   zijn reisbemiddelaar per mail of  brief aan TUNISIATOURS bvba meegedeeld worden, met aanduiding van alle referenties van de bestelde reis.De annulatiekosten zullen variëren naargelang de annulatiedatum (enkel de postdatum is geldig) en bedragen per persoon:

1.  Vlucht alleen (flight only)  of  bootticket(overtocht per boot)  zonder andere prestaties

 •     Tussen reservatiedatum en  dag van afreis  100% van de totale reissom

 2.  Reis  (vlucht &  verblijfhotel  & transfert )

 • Tot 8 weken (56 dagen) voor afreis: 25% van de totale reissom
 • Tussen 55 dagen en 3 weken (21 dagen) voor afreis: 50% van de totale reissom
 • Tussen 20 dagen en 11 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom
 • Tussen 10 dagen tot de dag van de reis zelf: 100% van de totale reissom 

Artikel 14-Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 A.  De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator is om deze andere verstrekkers van diensten aan de spreken.
B.  De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
C.  Indien een international verdrag van toepassing is op een in het reiscontact begrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig het verdrag uitgesloten of beperkt.
D.  Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
E.  Voor het overige zijn de art. 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing

Artikel 15-Aansprakelijkheid voor de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16-Klachtenregeling

 A.  Voor de Afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator.
B   Tijdens de Reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo snel mogelijk ter plaatse(tussen  24 Uur ). Op schrijven, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich-in deze volgordeweden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator of een vertegenwoordiger van de reismiddelaar of rechtstreeks tot de reismiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot re reisorganisator.

 • In geval er een probleem is met het vliegtuigticket of met de bagage contacteer de vertegenwoordiger van de luchthvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert 
 • Probleem met het transfert luchhtaven-Hotel-luchthaven : Bij de vertegenwoordiger van de plaatselijke agent van de reisorganisator 
 • Problemen met het hotel :(kamer-uitrusting-diensten) onmiddellijk bij de directie van het hotel,indien geen positief resultaat bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien geen resultaat rechtstreeks bij de reisorganisator,stuur dan een mail naar  mailto:info@tunisia-tours.com

CNa de Reis: werd een klacht ter plaatse (bewijs aan de steun)  niet bevredigend opgelost (gestaafd met bewijzen) of kan de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 10 dagen  na het eindevan de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
NB: Een klacht die de beschreven procedure niet eerbiedigt kan onmogelijk worden aanvaard en is zonder verhaal

Artikel 17-Geschillencommissie Reizen Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een 'overeenkomst tot verzoening' bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van € 50 heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
 Geschillencommissie Reizen vzwSecretariaat ,Vooruitgangstraat 50-1210 Brussel-Tel.: 02 277 61 80 - 02 277 62 15 (van 9u tot 12u)Fax: 02 277 91 00
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be      Website   http://www.clv-gr.be/index_nl.htmlExterne link

Artikel 18-Geschillencommissie Reizen Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf € 1.250 kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.250 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Onder de € 1.250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:   Geschillencommissie Reizen vzw :Secretariaat- Vooruitgangstraat 50-1210 Brussel-Tel.: 02 277 61 80 - 02 277 62 15 (van 9u tot 12u)-Fax: 02 277 91 00
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be Internet:   http://www.clv-gr.be/index_nl.htmlExterne link

Artikel 19-Wetgeving en bevoegdheid

 Het Belgische recht is van toepassing op deze reisovereenkomst. Geschillen over lichamelijke letsels worden uitsluitend door de Rechtbank van Brussel beslecht.

Artikel 20. Zeer belangrijke informatie om rekening mee te houden

Ondanks een exacte prijsberekening zijn vergissingen steeds mogelijk. Bij middel van een bericht aan de reisbemiddelaar kan TUNISIATOURS dergelijke vergissingen verbeteren. Raadpleeg hiervoor steeds onze website.Het is best mogelijk dat buiten onze wil om, bepaalde omstandigheden TUNISIATOURS  verplicht bepaalde producten te schrappen of op te schorten. Wij zijn echter steeds bereid een alternatief aan te bieden van zowel hotel als vlucht. 
Zeer belangrijke informatie om rekening mee te houden:
Ingevolge Artikel 6 - Prijs van de reis - van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan een bijkomende kost aangerekend worden tot 21 dagen vóór het vertrek, ingeval van een wijziging van de transportkosten (bijv. brandstof), van heffingen en taksen op prestaties (bijv. luchthaventaksen), of bij een stijging van de wisselkoersen waarvan wij onmogelijk de consequenties op voorhand konden inschatten.
Hoewel de prijzen(*) met de grootst mogelijke precisie werden berekend, is een vergissing nooit uitgesloten. TUNISIATOURS   behoudt zich het recht voor dergelijke vergissingen recht te zetten hetzij via een mededeling rechtstreeks aan de reiziger, hetzij via de reisagent. Het is alleszins aanbevolen om altijd tijdig de website of uw reisagent te raadplegen. De klant heeft het recht om de prijswijziging te weigeren en af te zijn van zijn aankoop. Deze weigering kan echter geen aanleiding zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
De informatie over de hotels en over onze producten werd zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Dat neemt niet weg dat bepaalde prestaties of één of andere voorziening tijdelijk niet ter beschikking zijn of onverwacht geschrapt worden door de hoteldirectie of door een plaatselijke agent. Mocht één van onze geachte klanten geconfronteerd worden met dergelijke situatie, willen wij ons hiervoor bij voorbaat verontschuldigen. Dergelijk voorval gebeurt totaal buiten onze bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
Alle inlichtingen die op deze website worden verstrekt kunnen, ingevolge de geldende wetgeving, op eender welk moment worden gewijzigd door TUNISIATOURS , zonder voorafgaande kennisgeving.
(*) De prijzen op de website gelden per persoon en per verblijfsperiode en zijn inclusief btw en luchthaventaksen.
Het is altijd mogelijk dat, om redenen buiten de wil van TUNISIATOURS  , bepaalde producten worden geschrapt. Als er problemen rijzen met een hotel of met het transport, zijn wij steeds bereid om een degelijk alternatief aan te bieden.
  Verantwoordelijke uitgever: A.Hamrouni