Groepscondities

TUNISIATOURS.  Groepscondities    2020

 De Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten voorziet in de omzetting van richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 en van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van richtlijn 90/314/EEG van de Raad. Deze vervangt de verouderde reiscontractenwet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling die tot stand kwam voor er sprake was van internet en mobiele telefonie.
Het garantiefonds reizen      https://www.gfg.be/nl/voorwaarden/begripsomschrijving/

Omwille van de aanhoudende terreurdreiging in het land, blijven alle niet-essentiële reizen naar Tunesië afgeraden.
Belgen die zich absoluut ter plaatse moeten begeven, worden ten zeerste aangeraden een verhoogde waakzaamheid aan de dag te  leggen  en zich in te schrijven via:   https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland 
                                 https://travellersonline.diplomatie.be/

Daarenboven zijn Groepen bovenop de algemene en bijzondere reisvoorwaarden die gepubliceerd worden in onze  website ook onderhevig aan specifieke condities vanaf het moment dat de groep de 8 personen overschrijdt de voorwaarden voor groepen zijn  als volgt:

RESERVERING EN REGLEMENTERING BETREFFENDE DE FACTUREN

Vanaf het ogenblikvan de reservering van een groep die meer dan  8 personen bevat , wordt een bestelbon opgemaakt met vermelding van de belangrijkste gegevens van de reis, vergezeld van onze speciale groepscondities die door u ondertekend dienen te  worden, deze 2 documenten dienen zonder verwijl binnen de 24 Uur ondertekend aan Tunisiatours terugbezorgd te worden (datum van mail of fax zijn bepalend),deze documenten worden u per mail of per fax toegestuurd 
N.B :Als deze documenten niet binnen de vooropgestelde tijd terug in ons bezit zijn wordt de reservering nietig verklaard.

Artikel  1
De bestelbon en  de algemene groepsvoorwaarden worden opgemaakt  op naam van de groepsverantwoordelijke en dienen ondertekend teruggezonden te worden met vermelding ‘’ Gelezen en goedgekeurd ‘’.
Deze documenten worden steeds vergezeld van een  bevestiging  en een factuur ofwel een voorschotfactuur,ofwel  een  saldofactuur
Als de reservering gebeurt langer  dan 45 dagen voor het vertrek  wordt  er een voorschotfactuur uitgeven; indien de afreis binnen de 45 dagen valt wordt er een saldofactuur opgemaakt..Deze facturen zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar.
Opgelet: indien de reservering, gemaakt wordt binnen de 45 dagen voor vertrek, is het verplicht om onmiddellijk over te gaan tot de betaling van volledige reissom.                                                                                                                                  
N.B :  Als  de factuur niet betaald wordt binnen de vooropgestelde termijn zal de reservering automatisch geannulleerd  worden  en zullen de annuleringskosten volgens de algemene reisvoorwaarden  van Tunisiatours in artikel 2  van de verkoopsvoorwaarden hiervoor automatisch  worden door gefactureerd aan de  groepsverantwoordelijke.
Tunisiatours kan  onder geen enkel beding verantwoordelijk  gesteld worden voor misverstanden tussen de Groepsverantwoordelijke   en de Medereizigers of tussen  de Reisagent en zijn Klant (zoals ondertekening van  de bestelbon of andere zaken wat deze ook mogen)
De onderstaande condities zijn van  toepassing met vermelding van het feit dat de reeds betaalde sommen  toebehoren aan  Tunisiatours en dat  deze onder geen enkele voorwaarde zullen teruggeëist worden.

Artikel  2
Onder  voorwaarde dat aan de basiscondities van de groepsreservering voldaan wordt zullen de volgende bedragen onvermijdelijk  verschuldigd zijn

 • 50%   van het forfait van de reservering  91 dagen en meer  voor vertrek
 • 75%   van het forfait van de reservering  90 dagen en   61  dagen  voor vertrek
 • Saldo of  100 %  van  het forfait  indien de reservering  tussen de  60  dagen en  de 30 dagen   voor vertrek

Belangrijk  :  Het volledige bedrag dient betaald te worden  45 dagen voor het vertrek van de groep.
Alles dient onmiddellijk  geregeld te worden van zodra men de documenten ontvangt per factuur mail of post.

Opgelet   :   Annuleringskosten  toepasbaar bij wijziging of annulering van de groep.

A/ Het  niet regelen van de factuur binnen de vooropgestelde termijn zal onmiddellijk en onvoorwaardelijk de annulering van de uitgevoerde  reservering tot gevolg hebben daar waar de reeds betaalde bedragen  eigendom blijven van Tunisiatours zodat onder geen enkel voorbehoud een verzoek tot terugbetaling  geaccepteerd zal worden
B/ In geval van annulering van de groep voor het voorziene vertrek zullen de groepsverantwoordelijke en het reisbureau verplicht worden volgende bedragen aan onze  diensten door te storten.

 • Indien annulering tussen de dag van de reservering en 91 dagen voor het vertrek  30% van de groepsreis
 • Indien annulering tussen de  90 dagen en de 46 dagen voor  het vertrek  75 % van de groepsreis
 • Indien annulering tussen de  45 dagen en de dag  van  vertrek  of niet  opdagen bij vertrek  ‘’ no show ‘’  100% van de  totale  groepsreis.

C/ In geval van wijziging toegebracht aan de oorspronkelijke reservering  voor het vertrek wordt van de reisleider en het reisbureau  verwacht  dat volgende kosten,zoals hieronder vermeld,vergoed worden en dit enkel in geval van wijziging van de naam van de deelnemer,het kamertype,de wagen of de excursie . 

 • Indien wijziging tussen de dag  van de reservering en  91 dagen voor vertrek      25 €  per wijziging en per persoon   
 • Indien wijziging  toegebracht tussen de 90 dagen  en  46 dagen voor vertrek        50 €  per wijziging en per persoon   
 • Indien wijziging  tussen de 45 dagen  en  11 dagen voor het  vertrek                     200 €  per wijziging en per persoon   
 • Indien wijziging  tussen de 10 dagen  voor vertrek en de vertrekdag                100 %  van de  totale  reissom per persoon.

Artikel  3
Alle klanten geboekt, moet strikt houden aan de voorschriften van de bijzondere voorwaarden met betrekking tot Group verkooppakket 
Als annuleringsverzekering inbegrepen in de prijsofferte'' Annuleringsverzekering voor groepen groter  dan  8 personen''.

Met het oog op de bescherming van onze potentiële klanten en teneinde onnodige kosten te vermijden voor gedeeltelijke of volledige annulering  van uw reis
zit er steeds een annuleringsverzekering inbegrepen  in ons aanbod en dit volgens de algemene voorwaarden van de Europese reisverzekeringen.
Deze zal u worden overhandigd van zodra de Groepsverantwoordelijke of Reisagent de reis schriftelijk bevestigd heeft elke terugbetaling  zal gebeuren volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende  verzekeringsmaatschappij overmacht  en onverwachte omstandigheden : ziekte overlijden van een naaste of andere belangrijke zaken die u ervan weerhouden om uw reis  te ondernemen u vindt deze polisvoorwaarden terug in de  polis van de  Mapfre reisverzekeringen .
P.S :deze polis wordt over het algemeen  bij de bestelbon gevoegd indien deze niet  uitdrukkelijk geweigerd wordt.
De Groepsverantwoordelijke  moet op zijn of haar beurt alle medereizigers  informeren over deze strikte condities van de  Verzekeringspolis en zijn gebied.
Deze info  heeft als doel om elk misverstand te vermijden  of een foutieve interpretatie te vermijden ,op het ogenblik dat u om een terugbetaling vraagt al dan niet gevolgd door  een annulering.
Belangrijk  :  Het wordt  aangeraden aan de verantwoordelijke om een  copy van de bijzondere en algemene reisvoorwaarden  alsmede een copy  van de polisvoorwaarden van de inbegrepen annuleringsverzekering van de verzekeringsmaatschappij over  te maken aan alle medereizigers.

                      In het geval dat de klanten van een annulatieverzekering  genieten 
De terugbetaling  door de  Mapfre (Europese) verzekeringsmaatschappij  zal de annuleringskosten uit  de bijzondere groepsvoorwaarden dekken,te weten  .

 • Indien  annulering  tussen  de dag van reservering  en  91 dagen voor het vertrek 50 %  van de  totale  reissom per persoon.
 • Indien  annulering  tussen  90  dagen en de 46 dagen voor de dag van het vertrek 75 %  van het totaal bedrag  per persoon.
 • Indien  annulering  tussen 45  dagen en       00 dagen en in geval van niet aanmelding aan check in 100 %  van de  totale  reissom per persoon.

Elke persoon die zijn reis  dient te annuleren dient onmiddellijk contact op te nemen met de schadedienst van de  Verzekeringsmaatschappij teneinde  een terugbetaling te verkrijgen en dient  hiertoe de nodige bewijsdocumenten voor  te leggen  uiteraard enkel indien een  annuleringsverzekering  onderschreven of  inbegrepen is.
Belangrijk  :   Opmerking deze terugbetalingscondities kunnen enkel worden toegepast indien de betalingsverplichtingen ten opzichte van Tunisiatours  correct werden uitgevoerd.
Opgelet   :   Elke deelnemer die deel uitmaakt van de deelnemerslijst  ons medegedeeld door de groepsverantwoordelijke wordt  verondersteld  notie   te hebben genomen van alle reserverings  wijzigings en annuleringvoorwaarden op onze documenten 
                                                                                                                     Verantwoordelijke uitgever: A.Hamrouni